این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاریخ فراخوان مقاله                : 95/03/15
تمدید تاریخ ارائه چکیده مقالات : 95/07/15
تمدید تاریخ دریافت اصل مقاله  : 95/08/01
تاریخ شروع همایش               : 95/10/14
تاریخ پایان همایش                 : 95/10/15