این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

اعضای کمیته سیاست گذاری
رئیس کمینه علمی
ستار گودرزی -09133196569
رئیس پانل پرسش و پاسخ
رئیس کمیته اجرایی
مرتضی قربانی
دبیر کمیته علمی
سعید نظری
دبیرخانه همایش
سید حسن یزدی نیا (09131866998)
روابط عمومی نیروگاه
گلشیرازی
مسئول فناوری اطلاعات همایش
بهنام طایفی
اعضاء کمیته علمی و داوران همایش
ستار گودرزی -09133196569
سعید نظری
مهدی جزستانی
مهدی رضائی - 09133202933
حسین علامه
بهنام طایفی
اعضاء کمیته اجرایی
محمد طیاری
احمد رضا ذغالیان
سعید گلشیرازی
محمد رضا جبلی