این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > فایل ها >
.: فایل ها

ردیف عنوان دریافت فایللینک اصلی
1راهنمای نگارش مقالات
2فایل مقاله ارائه شده 1
3فایل پوستر 1
4فرم تعهد حق انتشار و رعایت قانون كپي رايت مقاله
5فایل مقاله ارائه شده 2
6فایل پوستر 2
7فایل بروشور همایش
8فایل مقاله ارائه شده 3
9فایل پوستر 3
10جانمایی غرفه ها
11فایل مقاله ارائه شده 4
12فایل پوستر 4
13جدول امتیازات حامیان
14فایل مقاله ارائه شده 5
15فایل پوستر 5
16لیست کارگاهها
17فایل مقاله ارائه شده 6
18فایل پوستر 6
19دستورالعمل تهیه اسلاید
20فایل مقاله ارائه شده 7
21فایل پوستر 7
22دستورالعمل تهیه پوستر
23فایل مقاله ارائه شده 8
24فایل پوستر 8
25فایل مقاله ارائه شده 9
26فایل پوستر 9
27فایل مقاله ارائه شده 10
28فایل پوستر 10
29فایل مقاله ارائه شده 11
30فایل پوستر 11
31فایل مقاله ارائه شده 12
32فایل پوستر 12
33فایل مقاله ارائه شده 13
34فایل پوستر 13
35فایل مقاله ارائه شده 14
36فایل پوستر 14
37فایل مقاله ارائه شده 15
38فایل پوستر 15
39فایل پوستر 16
40فایل پوستر 17
41فایل پوستر 18
42فایل پوستر 19
43فایل پوستر 20
44فایل پوستر 21
45فایل پوستر 22
46فایل پوستر 23
47فایل پوستر 24
48فایل پوستر 25
49فایل پوستر 26
50فایل پوستر 27
51فایل پوستر 28
52فایل پوستر 29
53فایل پوستر 30
54فایل اصل مقالات