این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

کاربرد کروماتوگرافي يوني و تيتراتور در صنايع نيروگاهي

1395/10/14
شرکت سرمد طب 1- دکتر هوشنگ نوري زاده 2- خانم مهندس ندا حيدري
ظرفیت 30 نفر

ساعت ارائه 10:30 الي 12:30

لينك اصلي

خوردگي ميکروبي

1395/10/14
آقاي دکتر رضا جواهردشتي
ظرفیت 30 نفر

ساعت ارائه 10:30 الي 12:30

لينك اصلي

تکنولوژی فیلتر و فیلتراسیون و نقش دستگاههای آنالایزر

1395/10/14
شرکت ستاره فیلتر خانم مهندس ستاره نژادستاري
ظرفیت 30 نفر

ساعت ارائه 13:30 الي 15:30

لينك اصلي

آشنايي با تکنولوژي ضد رسوب الکترومغناطيسي ( مزايا وکاربرد آن درنيروگاه)

1395/10/14
شرکت بهرشد 1- مهندس ابراهيم صفايي 2- خانم زهره وفائي
ظرفیت 30 نفر

ساعت ارائه 13:30 الي 15:30

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر